Mekanik, Kaporta, Boya, Elektrik, Cam
Kilit, �ase, Periyodik Bak�m
Servis b�l�m� olarak marka g�zetmeksizin
t�m ara�lar�n bak�m, servis ve kaporta
boya hizmetlerini kalite standartlar�na
uygun bir titizlikle yapmaktay�z.

 

�htiyac�n�z kar��layabilecek her t�rl�
ara� al�m�n� yapabilece�iniz ideal
yeriniz belli.

 

 

 

G�nl�k hayat�n�zda ihtiya� duyabilece�iniz
hert�rl� ara� teminat�n�, uygun fiyat'la yap�yoruz...

 Trafik,Kasko,Yangin,Deprem gibi
durumlarda tam koruma sigortan�z
sizinle bilrikte.


     1996 Y�l�nda kurulan K&C OTO, kurulu�undan bu yana otomobil sekt�r�nde, Servis, bak�m, yedek par�a sat���, operasyonel kiralama hizmetleri ve sigorta acenteli�i konular�nda m��terilerine hizmet vermektedir. K&C OTO kurulu�undan itibaren, bran�lar�nda gerekli e�itimleri alm��, tecr�beli ve g��l� kadrosu ile sekt�rde sayg�n bir yer edinmi�tir.

     K&C OTO marka g�zetmeksizin verdi�i hizmetlerde, kazan� sa�lamaktan �nce m��teri memnuniyeti kapsam�nda i�ini gerekti�i gibi yapmay� kendine misyon edinmi�tir.

     Ayr�ca ara� onar�m� s�recindeki; ar�zal� arac�n yerinden servise al�nmas�, onar�m� ve onar�m� biten arac�n yerine teslim edilmesi konular�nda g�sterilen �zenli hizmet tamamen m��teri memnuniyeti odakl�d�r. K&C OTO personeli, hizmet verilecek ara�lar� tamamen kendi ara�lar� gibi d���nerek hizmet vermeyi ilke edinmi�lerdir.

     De�i�en ve geli�en �artlara ayak uydurmak i�in teknolojiyi yak�ndan takip eden K&C OTO her t�rl� modern cihazlar� servisinde mevcut tutup bunlar�n kullan�m� i�in personeli s�rekli e�itimden ge�irilmektedir.

     K&C OTO de�i�meyen �al��ma prensipleri ve uzman kadrosu ile yeniliklerden geri kalmaks�z�n y�llarca hizmet vermeye devam edecektir
 
Anasayfa �leti�im